Cách người Đức nhường đường xe cứu thương

Đăng ngày 24-03-2017

Trên đường cao tốc từ 2 làn trở lên, xe ở làn trái dạt hết mức sang trái, các làn xe còn lại dạt hết mức sang phải tạo lối đi cho xe ưu tiên.