Độc đáo cách đào hang bắt cá chuối mùa cạn ở Thanh Hóa

Đăng ngày 07-11-2014
Người dân ở Thanh Hóa vào mùa cạn thường có cách bắt cá chuối rất độc đáo và thú vị.