Mụ đười ươi trấn lột du khách trong rừng rậm

Đăng ngày 10-11-2014
Một hoàn cảnh "Buồn cười nhưng không thể cười nổi" của nhóm du khách trong rừng rậm Sumatra (Indonesia).